PERSONDATAPOLITIK

Aarenstrup Bogføring

CVR: 35 90 39 25

E-mail: christina@aarenstrup.com

Tel.: 29 91 28 80

DENNE TYPE DATA ANVENDES OM KUNDEN

Der anvendes de persondata, som kunden giver, for at den aftalte opgave kan løses. Det inkluderer også de data, som fremgår af kundens skattemappe, i det omfang kunden giver adgang til den. Det drejer sig om oplysninger om kundens økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige forhold.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven og hvidvaskloven (se nærmere nedenfor i sidste afsnit).

PERSONDATA SLETTES, NÅR DE IKKE LÆNGERE ER NØDVENDIGE

Jeg sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold. Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevares dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.

VIDEREGIVELSE OG OVERDRAGELSE AF PERSONDATA

Persondata videregives og overlades til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som er indgået med kunden.

Jeg benytter nogle gange eksterne databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig mit ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Persondata videregives ikke til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring – uden at indhente samtykke fra kunden. Kunden kan til enhver tid bede om, at videregivelsen af personoplysninger bliver stoppet, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.

Kundens samtykke indhentes dog ikke, hvis jeg er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

KUNDEN HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL SIN PERSONDATA

Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe persondata opbevares, og hvem, der modtager data om kunden.

Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for mig, og dem, der er indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan få oplysningerne ved at henvende sig til christina@aarenstrup.com.

Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod databehandling, undersøger jeg, om det er muligt, og giver kunden svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, jeg har modtaget henvendelsen.

KUNDEN HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis kunden mener, at de persondata, der behandles om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de blev indhentet til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte mig, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

KUNDEN HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF PERSONDATA

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod behandling af persondata. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper behandlingen, og kundens data slettes, medmindre jeg er forpligtet af lovgivningen til at opbevare dem.

RET TIL AT KLAGE TIL DATATILSYNET

Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at Aarenstrup Bogførings behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

INDSAMLING AF OPLYSNINGER I HENHOLD TIL HVIDVASKLOVEN

Jeg er forpligtet til at indsamle oplysninger efter reglerne i hvidvaskloven og i den forbindelse:

  • Indhentes identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimations-dokumenter ved etablering af kundeforholdet.
  • Indhentes dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion.
  • I tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask eller terrorfinansiering, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.
  • Oplyses om, at de indhentede oplysninger om kunden alene vil blive brugt til at opfylde mine forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til fx markedsføringsformål.
  • Gøres opmærksom på, at oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om, at kunden antages at være involveret i hvidvask eller terrorfinansiering.
  • Gøres opmærksom på, at kunden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger.
  • Gøres opmærksom på, at oplysningerne opbevares i 5 år og normalt vil blive slettet 5 år efter sidste engagement med kunden.
  • Gøres opmærksom på, at kunden har ret til at få korrigeret fejlagtige oplysninger, som er registreret.